De ouderraad

Ouders hebben een zeer waardevolle inbreng in de school waar zij op basis van vrijwilligheid ondersteuning verlenen bij allerlei schoolactiviteiten en nemen deel in de diverse oudergeledingen.
Het contactorgaan tussen het team en de ouders van de leerlingen is de ouderraad (OR).Deze raad heeft geen wettelijke rechten.
De ouderraad vormt de achterban van de in de medezeggenschapsraad zitting hebbende ouders.Er zijn werkgroepen ingesteld, gevormd door ouderraadsleden, andere ouders en teamleden. Deze werkgroepen organiseren allerlei activiteiten op school.

De Saller op Facebook