Inspectierapport

Inspectierapport

Hieronder enkele passages uit het meest recente inspectierapport. Voor het volledige rapport verwijzen wij u naar: www.onderwijsinspectie.nl

 

RAPPORT

ONDERZOEK IN HET KADER VAN

HET VIERJAARLIJKS BEZOEK

OP BASISSCHOOL DE SALLER

School : Basisschool De Saller

Plaats : Losser

Datum schoolbezoek : 10 september 2009

Datum vaststelling rapport : 14 oktober 2009

 

ONDERZOEK

Op 10 september 2009 heeft de inspectie Basisschool De Saller bezocht in het kader van het vierjaarlijks bezoek. Tijdens dit onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld aan de hand van een aantal indicatoren. In het kader van haar verplichting om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken, beoordeelt de inspectie scholen met een beperkte, vaste set van indicatoren, waarmee zij conform de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben in ieder geval betrekking op de kwaliteitszorg, de zorg en begeleiding, de resultaten, de ontwikkeling van leerlingen en enkele aspecten betreffende de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de onderwijstijd.

 

Onderzoeksmethode vierjaarlijks bezoek

Deze rapportage is gebaseerd op:

  • De indicatoren uit het bestaande waarderingskader primair onderwijs van de inspectie.
  • Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn.
  • Schoolbezoek, waarbij
  • schooldocumenten en handelingsplannen zijn bestudeerd;
  • gesprekken met de directie en de intern begeleider(s)/zorgco?rdinator(en) zijn gevoerd.

 

Onderzoeksmethode themaonderzoek Opbrengstgericht werken

Het themaonderzoek opbrengstgericht werken bij rekenen-wiskunde bestond uit de volgende activiteiten:

  • - Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn.
  • - Schoolbezoek, waarbij
  • in een aantal groepen de onderwijspraktijk is geobserveerd door het bijwonen van activiteiten rekenen-wiskunde. Deze groepsbezoeken vonden plaats in de groepen 2, 4, 6 en 8;
  • schooldocumenten zijn bestudeerd;
  • gesprekken met de directie, de intern begeleider, leraren en leerlingen zijn gevoerd.


BEVINDINGEN

Vierjaarlijks bezoek

In de bijlage van dit rapport treft u een overzicht van de bij dit onderzoek betrokken indicatoren aan, en de bevindingen van de inspectie daarover.

Uit dit overzicht valt op te maken dat op De Saller de kwaliteit van het onderwijs voor de onderzochte indicatoren op orde is. Voor de zorg en begeleiding geldt dat de signalering als goed is beoordeeld.

 

Toelichting

Opbrengsten

Omdat De Saller sinds vorig jaar geen eindtoets meer afneemt, beoordeelt de inspectie de resultaten aan het einde van de schoolperiode op basis van de scores op een genormeerde toets voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde in groep 8. De score op de Eindtoets was in 2007 en 2008 van voldoende niveau. Dit geldt ook voor beide genoemde toetsen in 2009.

De inspectie beoordeelt de resultaten gedurende de schoolperiode aan de hand van de meest recent afgenomen genormeerde toets voor technisch lezen in groep 3 en 4, rekenen-wiskunde in groep 4 en 6 en begrijpend lezen in groep 6. Deze zijn alle vijf van voldoende niveau.

Voor de leerlingen die het eindniveau van groep 8 niet kunnen behalen heeft de school een realistisch, goed onderbouwd perspectief met daaraan gekoppelde tussendoelen vastgesteld. De ontwikkeling wordt systematisch op basis van deze tussendoelen gevolgd. Op basis van deze evaluaties stelt de inspectie vast dat de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen.

Zorg en begeleiding

De gehanteerde instrumenten en procedures ten aanzien van de zorg en begeleiding zorgen er voor dat zorgleerlingen tijdig gesignaleerd worden. Omdat de school niet alleen de leerlingen op de gebruikelijke onderdelen volgt, maar enkele aanvullende toetsen inzet op het gebied van taal, beoordeelt de inspectie deze indicator als goed.

Themaonderzoek Opbrengstgericht werken bij rekenen-wiskunde

De resultaten voor rekenen-wiskunde zijn de laatste drie jaar aan het einde van de schoolperiode van voldoende niveau. Ook de tussentijdse resultaten - groep 4 tot en met 7 - zijn naar verwachting. In de groep wordt op basis van de analyses gedifferentieerd, zowel wat betreft de instructie als de verwerking. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen die de stof volgen, kinderen die extra oefening of hulp nodig hebben en kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

CONCLUSIE

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Saller op de in het vierjaarlijks onderzoek onderzochte onderdelen op orde is. In het onderzoek is gebleken dat het onderwijs op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Deze conclusie zal worden betrokken bij de eerstvolgende jaarlijkse risicoanalyse die voorafgaat aan de beslissing of het toezichtarrangement eventueel aangepast dient te worden.

De Saller op Facebook