Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad op de Saller!

Onze school heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad bevordert dat de leerlingen een inbreng krijgen in het schoolgebeuren. Ze worden betrokken bij het schoolbeleid en leren verantwoordelijkheid dragen voor de school. Ze leren omgaan met democratische besluitvorming, zelfstandig denken, verantwoordelijkheid nemen, opkomen voor algemene belangen.

Wat is een leerlingenraad en wie zitten er in onze leerlingenraad?

In onze leerlingenraad zitten leerlingen van groep 5 t/m 8. Twee leerlingen zijn gekozen door hun eigen groep. Het zijn leerlingen die namens hun groep allerlei zaken willen bespreken. Zij vragen in hun eigen groep welke ideeën er zijn. Zo weten we wat de leerlingen van onze school belangrijk vinden.  Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt. Deze zaken kunnen ze bespreken in de leerlingenraad. Zij worden begeleid door de interne begeleider of de directeur. De raad komt vijf keer per jaar bij elkaar om onder schooltijd te vergaderen. Dit schooljaar (2017/2018) zitten Seth en Lars (groep 5), Milan en Emma (groep 6), Ruurd-Jan en Maud (groep 7), Bart en Sam (groep 8) in de leerlingenraad.

Organisatie

Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 worden aan het begin van het schooljaar twee leerlingen gekozen die namens de groep het woord voeren in de leerlingenraad. Elke leerling kan zich kandidaat stellen. Voordat de verkiezingen in de klas plaatsvinden geven de betrokken leerkrachten uitleg over de taak van de leerlingenraad en de wijze van inventariseren van de bespreekpunten. Tijdens de eerste leerlingenraadsvergadering worden notulist en voorzitter gekozen. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en het opstellen van de agenda. De leerlingenraad komt eens per twee maanden maximaal één uur onder schooltijd bij elkaar. De directeur/intern begeleider is bij iedere vergadering aanwezig en bewaakt het vergaderproces. De leden van de leerlingenraad lichten genomen besluiten in de eigen groep toe. De leerlingen blijven één schooljaar lid.Ze zijn wel herkiesbaar. De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de groep. Leden van de leerlingenraad komen zelf ook met ideeën. 

Zo maken we samen De Saller voor en door leerlingen.

De Saller op Facebook